Duurzaam en energiezuinig


Duurzaam, Energie- en milieubewust bouwen 

 

Aandachtspunten:

 • Duurzaamheid: aangezien Mook en Middelaar in 2030 energieneutraal wil zijn en de meeste van de al bestaande huizen in de gemeente hiervan nog ver verwijderd zijn, is het zeer voor de hand liggend om aan de nog nieuw te bouwen woningen de voorwaarde te verbinden dat ze energieneutraal worden; waarmee we verder gaan dan de huidige landelijk verplichte BENG bouwnorm 2021 (zie voetnoot [1]).  
 • Bouw met een lage ecologische footprint; bijvoorbeeld circulair, waardoor hergebruik van de bouwmaterialen mogelijk is; gebruik bijvoorbeeld natuurlijke isolatiematerialen; Zo veroorzaakt bouwen met beton en bakstenen een hoge  stikstof en CO2 belasting en is bouwen met hout juist zeer duurzaam qua CO2 en stikstof. Gebruik i.v.m. milieubelasting ook zo veel mogelijk regionale materialen;
 • Maak gebruik van de nieuwste technieken om energiegebruik te reduceren, zoals vraag gestuurde ventilatie, recirculatiedouches en lage temperatuurverwarming. Pas de mogelijkheden toe van warmtenet en/of warmte koude opslag (warmtepomp).  
 • Lokale energiewinning: voorzie alle huizen ruim van zonnepanelen (zonnedaken) en wek meer elektriciteit op dan nodig voor de eigen woning, waardoor restant energie wordt opgeslagen in een buurtbatterij en binnen de wijk gebruikt kan worden voor gemeenschappelijke doelen als bijvoorbeeld de straatverlichting. 
 • Kijk niet alleen naar de eenmalige extra investering voor energieneutraal bouwen, maar houd bij de afweging rekening met de besparing die energiezuinig bouwen oplevert door een lage of zelfs geen energierekening (Nul op de Meter). Kortom: onderzoek of de eenmalige hogere investering van de bouwkosten kan worden gecompenseerd door de besparing qua energiekosten tijdens het wonen. 
 • Aandacht voor een groene omgeving: voor verkoeling in de zomer en een prettige leefomgeving; Biodiversiteit:  lever een bijdrage aan een grotere soortenrijkdom aan planten en insecten. Voorzie samen voor een (groot) deel in de eigen voedselbehoefte (Stadslandbouw). Maak hierbij gebruik van de expertise van de volkstuineigenaren van Middelweart. 
 • Meervoudig ruimtegebruik: maak in de huidige tijd van tekorten aan bouwgrond efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte door ruimtes te delen; gemeenschappelijke tuinen en volkstuinen maar wellicht ook gemeenschappelijk gebruik van ruimtes als een hobbyruimte. 
 • Vang hemelwater op en sla dit op  voor gebruik in de ’droge’ periodes (grijs watercircuit).
 • Auto’s
 • zo veel mogelijk parkeren op parkeerplaatsen aan de rand van de wijk, zodat de leefruimte binnen de wijk optimaal gebruikt kan worden. 
 • Voldoende oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's (2030 geen nieuwe fossiele auto’s)
 • Autodelen: delen is het nieuwe hebben, deeleconomie.
 • Inclusiviteit: bouw ook voor de mensen met een kleine beurs. laat in de verkoopprijs van grote huizen met grote kavels de kapitaalkrachtigen bijdragen in reductie van koopprijs voor minder kapitaalkrachtigen. 


[1] ‘BENG’ staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Het zijn afspraken over 1 de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen 2 een lage norm voor gebruik van fossiele brandstoffen en 3 dat nieuwe gebouwen voor minstens 50 procent gebruik maken van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa of windenergie.