Algemene informatie

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan voor de Omgevingsvisie. Mook en Middelaar vastgesteld. Dit betekent dat we in januari aan de slag gaan met het opstellen van een visie voor woon- en leefomgeving in onze gemeente. Zodat we eind 2024 over een heldere Omgevingsvisie beschikken. Hierin moet duidelijk staan hoe we als gemeente kijken naar de fysieke leefomgeving in de komende jaren. Voor de belangrijkste vraagstukken maken we keuzes voor de toekomst.

Waarover gaat de Omgevingsvisie?

In het kort gaat de Omgevingsvisie over de gebouwen waarin we wonen, werken, winkelen of naar school gaan. Over het water en groen, de sportvelden en het landschap waarin we verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. En de wegen of spoorlijn waarover we ons bewegen. Maar de Omgevingsvisie gaat ook over zaken die we niet direct kunnen zien, maar die wel van invloed zijn op de ruimte waarin we leven. Zoals bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, energie, klimaat en gezondheid.

Onze aanpak

De Uitgangspuntennotitie beschrijft de algemene uitgangspunten voor het traject van de Omgevingsvisie dat we in 2024 gaan doorlopen. Die uitgangspunten gaan over het proces (hoe pakken we het aan?) en over de inhoud (wat gaan we doen?). In de Uitgangspuntennotitie staan de opgaven waarover wij gaan participeren met onze inwoners. Er zijn ook onderwerpen waarover recent al participatie heeft plaatsgevonden. Denk aan: duurzaamheid (2023) en mobiliteit (2021). We gebruiken wat destijds is opgehaald.

We doen het samen!

De Uitgangspuntennotitie vormt het vertrekpunt voor het gesprek met de samenleving over de toekomst van onze gemeente. Dat gesprek gaat begin 2024 plaatsvinden. Hoe de samenleving dan wordt betrokken, is uitgewerkt in het Participatieplan. De uitkomsten van de participatie worden in het voorjaar van 2024 vastgelegd in een ‘visie op hoofdlijnen’, met daarin voor alle onderwerpen de gewenste ontwikkelrichting voor de (verre) toekomst van Mook en Middelaar. Hierbij maken we in eerste instantie gebruik van het bestaande beleid van de gemeente. Waar nodig vullen we dit bestaande beleid aan met nieuwe beleidskeuzen. Bij het maken van die keuzen maken we dan gebruik van de uitkomsten van de participatie.