Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Dorpsraad-Molenhoek / LOP
12 maart 2019

Verkeershinder Heumensebaan en Ringbaan

Graag brengen we u verslag uit over de voortgang van activiteiten in ons streven de verkeersoverlast op de Heumensebaan en de Ringbaan (snelheid, veiligheid, geluid, fijnstof) terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Herinrichting is het ultieme doel.


Het is even geleden dat u van ons hoorde. We hebben zeker niet stil gezeten maar er moet ook voldoende feitelijk nieuws te melden zijn. We informeren u over het volgende.Bijwoning bijeenkomsten. 

De gemeenteraadsvergadering van 8 november jl. zou de kerngroep cruciale informatie verschaffen over begroting en aanpak van de verkeersproblematiek. Ter voorbereiding hierop woonden we ook de bijeenkomst van de Commissie Begroting en Rekening bij op 1 november. De programmabegrotingen zijn op 8 november ongewijzigd vastgesteld, maar de hele gang van zaken riep bij de kerngroep nogal wat vragen op. Dat resulteerde in een aanvullend toelichtend gesprek van de wethouder met een lid van onze kerngroep.

Op 21 februari vond vervolgoverleg plaats met de verkeersdeskundig ambtenaar.Ter voorbereiding op een meer strategische bijeenkomst voor leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de dorpsraden over mobiliteitsdoelen en bijbehorende concrete projecten (26 februari), vond op 25 februari vooroverleg plaats met de (vertrekkend) portefeuillehouder mobiliteit van de Dorpsraad.

Wat al dat praten heeft opgeleverd

De aanpak van de verkeersproblematiek Heumensebaan en Ringbaan is gegarandeerd. Tot nu toe zijn alleen personele ambtelijke kosten concreet beschikbaar gesteld voor uitwerkingen van de aanpak. Als algemene afspraak met de gemeenteraad geldt dat de feitelijke financiering van de herinrichting aan de orde komt als er een concreet herinrichtingsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Binnen het budget van de huidige coalitieperiode, maar ook via diverse mogelijke subsidiekanalen (w.o. Provincie, Natuurmonumenten, ProRail) kan bekostiging plaatsvinden.Op dit moment zijn er zo’n 15 mobiliteitsprojecten benoemd die om uitvoering vragen. Omdat de huidige coalitie ‘bijzondere aandacht voor verkeersproblemen als gevolg van ontsluitingsproblematiek’ als speerpunt heeft aangemerkt; omdat aan de beoogde omzetting van de spoorzone van bedrijfsbestemming tot natuurbestemming en waaraan het verkeersveiliger maken van de Ringbaan en de Heumensebaan onlosmakelijk verbonden is, mag worden verwacht dat de daadwerkelijke aanpak een hoge uitvoeringsprioriteit krijgt (de uitvoeringsprioriteit wordt in juni aanstaande vastgesteld in de gemeenteraad). 

Tot slot is het volgende voorstel actueel:

• Op donderdagmiddag 28 maart maken vertegenwoordigers van de gemeente en leden van de initiatiefgroep een rondgang over de Heumensebaan en Ringbaan. Ter plaatse worden probleempunten in ogenschouw genomen en herinrichtingsvoorstellen toegelicht

.• Ter voorbereiding op de rondgang van 28 maart maken we een ‘interne rondgang’ om zodoende te komen tot een eerste visualisatie van herinrichtingsvoorstellen. Als u hierbij direct betrokken wilt worden, neemt u dan contact op met een lid van de kerngroep.

Uit alle onderzoeken (w.o. beschikbare inrichtingsrapporten van andere gemeenten, de uitkomsten van de enquête onder de plaatselijke aan- en omwonenden, het onafhankelijk onderzoek van de VVN (Veilig Verkeer Nederland)) komen de aanbevelingen sterk overeen

:- gedeeltelijk omleiden

- aanbrengen van versmallingen

- aanbrengen van drempels volgens de heersende kwaliteitseisen (CROW)

• Uit bovenstaande voortkomend heeft de kerngroep nu aan de gemeente gevraagd om proefopstellingen te maken van voorlopige bloembakken (of betonblokken) èn éen of meer drempels. Aan de hand van de proefplaatsingen kunnen de ervaringen worden gedeeld en kan een definitief maatregelenpakket met bijbehorende begroting worden opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De beoogde handelswijze wordt gedragen door de Dorpsraad. 

Met vriendelijke groet; de kerngroep 

Guido Atsma (Heumensebaan 25, e-mail: guidoatsma@gmail.com

Leon van de Kar (Heumensebaan 62, e-mail: l.kar@upcmail.nl)

Paul Oberem (Ringbaan 48, e-mail: p.oberem@hotmail.com)

Hetty Klaver (Ringbaan 10, e-mail: hklaver@chello.nl, tel. 06 28 88 12 14)