Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Nico van Kessel
27 december 2018

Elektriciteitsverbruik in Mook en Middelaar: de spanning blijft erin.

In een eerder bericht hebben we aandacht geschonken aan het opwekken van zonne-energie in onze gemeente. We constateerden dat er zo’n 5 procent van de elektriciteit voor woningen in 2017 door zonne-panelen is opgewekt. Voor een deel is dat een schatting omdat niet precies vast te stellen is hoeveel van de opgewekte kW al door de eigenaar opgemaakt wordt voordat het restant aan het net geleverd wordt. Als we nu het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente bekijken, krijgen we een beter beeld van ons verbruik en de ontwikkeling daarin. We maken daarbij onderscheid naar verbruik door woningen en door bedrijven. Hierbij baseren we ons op het CBS. Voor woningen hebben we informatie vanaf 2004, voor bedrijven vanaf 2010. Het gaat hierbij overigens om elektriciteit afgenomen van het openbare net. De hoeveelheid zelfgeproduceerde en verbruikte elektriciteit is onbekend.

Het verbruik in de woningen is als we 2010 met 2004 vergelijken gestegen, in de jaren daarna laat het aantal kWh een dalende lijn zien. Van bijna 13 miljoen kWh in 2010 naar 11,7 miljoen kWh in 2017. Een mooie ontwikkeling, met name ook omdat in die periode het aantal woningen licht is gestegen. Verderop kijken we naar het verbruik gemiddeld per woning. Daar moeten we dus een grotere daling zien.

Bij bedrijven zien we tussen 2010 en 2014 een forse daling in het gebruik, mogelijkerwijs als gevolg van de economische crisis, maar sindsdien is er sprake van een zeer sterke stijging naar ruim 13,5 miljoen kWh, aanzienlijk meer dus dan in de woningen wordt verbruikt.

Als we een index maken waarbij 2010 op 100 wordt gezet, wordt duidelijk in welke mate er sprake is van daling of groei. Het verbruik in de woningenis in de periode 2010-2017 met zo’n 9 procent gedaald. De bedrijvenkenden die daling ook tussen 2010 en 2014, maar in 2017 is er sprake van 8 procent meer verbruik dan in 2010. Al met al betekent dit dat we in onze gemeente in 2017 evenveel elektriciteit hebben verbruikt dan in 2010.

De industrie neemt binnen de bedrijven zo’n 22 procent van het verbruik voor zijn rekening, de horeca 17 procent en de handel 8 procent. De overige sectoren nemen elk voor zich maximaal 5 procent af.

We hebben zojuist opgemerkt dat we bij de woningen rekening moeten houden met een lichte stijging van het aantal woningen waardoor het niet uitgesloten is dat het gemiddeld verbruik per woning iets harder is gedaald dan het totaalverbruik. En dat dat zo is, zien we in onderstaande tabel. Gemiddeld per woning is het verbruik tussen 2010 en 2017 namelijk 14 procent gedaald. Het sterkst is de daling bij de appartementen, waar sprake is van een gemiddelde vermindering van 21 procent. Bij vrijstaande woningen is dat 8 procent en tussenwoningen 9 procent. 

 


gemiddeld verbruik kWh 2017
t.o.v. 2010
Totaal woningen

3.440

86%

Appartement

1.980

79%

Tussenwoning

3.090

91%

Hoekwoning

3.150

86%

Twee-onder-één-kap woning

3.500

86%

Vrijstaande woning

4.430

92%

 
 

 

 

Bij huurwoningen en eigendomwoningen is de daling procentueel vrijwel gelijk, waarbij wel geldt dat de gemiddelde huurwoning ongeveer een derde minder elektriciteit verbruikt dan die in eigendom.

Het type woning hangt natuurlijk deels samen met de kernen binnen onze gemeente en dat leidt tot verschillen tussen de kernen. Zo verbruiken de woningen op de Bisselt gemiddeld  het meest en die in Mook het minst, zoals onderstaande tabel laat zien. De tabel laat echter ook zien dat dat het mogelijk is het verbruik terug te brengen door gerichte acties. Zo is afgelopen jaren actie gevoerd in Plasmolen voor het gezamenlijk aanbesteden van zonnepanelen, mede als gevolg daarvan is het gemiddeld verbruik van elektriciteit daar sinds 2008 met 21 procent gezakt.

 


gemiddeld verbruik 2017
t.o.v. 2008
Molenhoek

3.400

86%

Mook

3.220

88%

Verspreide huizen Bisselt

4.150

91%

Riethorst-Plasmolen

3.970

79%

Middelaar Katerbosch en Heikant

3.940

90%

 

Kortom, door groei van het aantal woningen is het totale elektriciteitsverbruik minder hard gedaald dan gemiddeld per woning, en in die vermindering speelt de energie opgewekt door zonne-panelen zeker een rol. Bij woningen en bedrijven samen is er geen sprake van een daling in het totaalgebruik. Gezamenlijke actie zoals in Plasmolen, leidt tot een sterkere daling. Het is vrijwel zeker dat dat in 2018 ook met name in Molenhoek het geval zal zijn door de activiteiten van het Energiecafé en de bevordering van zonne-panelen, maar die gegevens komen pas in de loop van volgend jaar beschikbaar.

Een volgende keer gaan we het hebben over het verbruik van aardgas.