Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Dorpsraad-Molenhoek / LOP
8 januari 2019

Achteromkijken

2019 is nog kakelvers.  Een mooi moment om achterom te kijken en jullie, dorpsgenoten, lezers van onze Nieuwsbrieven en bezoekers van de website een goed nieuw jaar toe te wensen. Het ga jullie goed komend jaar!

Een heel goed 2018

 2018 was een heel goed jaar voor de Dorpsraad en haar LOP. Een nieuw plafond, betere verwarming en een prachtig  functioneel digibord. Het Lees- en Ontmoetingspunt is ook activiteitencentrum geworden waar altijd ‘van alles te doen is’. En het is een dorpshuiskamer, die vier dagdelen per week open is om gratis boeken te lenen, kranten en tijdschriften te lezen, te kaarten, te breien, te spinnen of gewoon met elkaar gezellig te praten. Ook in 2018 namen de bezoekersaantallen toe.

Activiteiten
 Activiteiten waren er in overvloed. ‘n Steekje los’ met Cora Rohrbach, verstelwerk door Ria Kluts en Pieta Gardien, een spinnenwielcafé met Ryon Groenen en Marleen Tordoir, hapjes maken en oliebollen bakken met Ria Kluts, exposities, discussiegroep, quizavond van Piet Roberts, kaartmiddagen (rikken), (muzikale) herinneringen ophalen met Petra Poulissen, yoga van Ganny Boer, talrijke lezingen over een variëteit aan onderwerpen, muziekuitvoeringen, een grandioos dorpsontbijt, een Amnesty schrijfdag, Koningsdag, deelname aan de Kerst Inn Outdoor, enzovoorts, enzovoorts.


Samenwerking en afstemming

 Enkele jaren geleden besloot de Dorpsraad tot deelname aan een project van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ‘het DNA van ons dorp’. Binnenkort verschijnt daarvan het resultaat. Vooruitlopend daarop besloot de Dorpsraad om de komende tijd aandacht te besteden aan meer afstemming en samenwerking. Een behoefte die ook door andere organisaties en verenigingen gevoeld wordt. Die aandacht past bij een Dorpsraad, die een overkoepelende functie heeft. Zij rekent in principe alle leefbaarheidsaspecten van ons dorp tot haar terrein. Daarom waren we de afgelopen jaren al continu op zoek naar samenwerking en afstemming met anderen. Samen kun je meestal meer voor elkaar krijgen dan alleen. Het is een kwestie van benutten van de kracht van het verschil. Zo werken we regelmatig samen met basisschool de Grote Lier, Kandinsky, Animo, de toneelvereniging, De Wieken, Molenhoeks Makkie, de Winkeliersvereniging, Molenhoekdag, de uitvoerders van ‘Molenhoek pakt aan’ projecten, enzovoorts. En op onze website schenken wij ook veelvuldig aandacht aan activiteiten van organisaties en verenigingen.


Samenwerking met de gemeente

Ook de gemeente is een belangrijke samenwerkingspartner. Regelmatig geven we haar gevraagd en ongevraagd advies over leefbaarheidskwesties zoals dit jaar over de abri’s op station, de verkeersproblematiek als gevolg van het nieuwe snelfietspad en het aangepast vervoer via Brengflex. Dat overleg vindt plaats in een constructieve sfeer al laten de resultaten door de complexiteit van de problematiek, de betrokkenheid van externe partijen en ambtelijke molens wel eens lang op zich wachten.

Wij zijn blij met een ruimere financiering, die wij zien als beloning voor de bijdrage die de Dorpsraad levert aan de zo gewenste participatiesamenleving. Daarbij is de aanvankelijke ‘zelfredzaamheidsgedachte’, die opgang maakte bij de start van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, door de Dorpsraad al snel omgedoopt tot een ‘samenredzaamheidsgedachte’. Dat klinkt minder individualistisch en meer sociaal. We zijn blij dat dit begrip nu ook terugkomt in de titel van het nieuwe coalitieakkoord van de regerende partijen in de raad. En prachtig voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen het ‘Molenhoek pakt aan’- project’ het Energiecafé met de gemeente, die elkaar versterken. De resultaten zijn spectaculair en ook een bewijs voor hoe succesvol ‘werken van onderop’ kan zijn.

Molenhoek pakt aan  

 Dat werken van onderop praktiseert de Dorpsraad al meer dan zes jaar via ‘Molenhoek pakt aan’ (MPA). Dat heeft in zes jaar tijd 55 projecten opgeleverd die grotendeels allemaal zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn. Allemaal onder eigen verantwoordelijkheid van de indieners van de projecten. De Dorpsraad is daarbij vooral stimulerend en ondersteunend bij betrokken. De belangrijkste winst is dat ‘Molenhoek pakt aan’ veel Molenhoekers in beweging brengt om zich te bemoeien met de leefbaarheid van hun dorp. Voor meer en uitgebreidere informatie over Molenhoek pakt aan: zie onze website onder de kop ‘publicaties’.

Maar niet alles loopt naar wens

We zijn blij met de grotere bezoekersaantallen in het LOP. Er komen vooral ouderen en relatief weinig mensen onder de vijftig. Daarvoor willen we er ook zijn. We gaan daar volgend jaar actie op ondernemen.

 Ook is het soms passen en meten om tijdens openingstijden voldoende vrijwilligers aanwezig te laten zijn. Dus beste lezer, mocht je samen met ons werk willen maken van die samenredzaamheidsgedachte meld je dan aan via

Tot slot

Begin december namen we afscheid van Jacqueline Konings die zeven jaar voorzitter was van de Dorpsraad en een belangrijk stempel drukte op de ontwikkeling ervan. Haar derde termijn zat er bijna op. Twee jaar geleden is het voorzitterschap in goede handen overgedragen aan Ine Medendorp, waarna Jacqueline de activiteitenportefeuille van de Dorpsraad trok. Maar wie Jacqueline kent …, haar afscheid is maar een half afscheid, want zij blijft betrokken bij het werken aan meer leefbaarheid van ons mooie dorp. Zij is het komende jaar medetrekster van twee ‘Molenhoek pakt aan projecten’: de ‘Zondagmorgensalon’ en Buurman en Buurvrouw’. Vaarwel Jacqueline en van harte welkom weer.