Doelstelling


Oprichtingsakte:

De Stichting Duurzaam Mook en Middelaar heeft volgens haar statuten als doel: het zonder winstoogmerk, in de breedste zin van het woord, bevorderen van de energietransitie van woningen en bedrijven in de gemeente Mook en Middelaar, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Flyer:

Op 28 november hebben we in een bijeenkomst van belangstellenden navolgende flyer uitgereikt. 20191128 Flyer DuurzaaMM.pdf

Wat doen we:

In navolgende notitie toegezonden aan cie- en raadsleden, ten behoeve van het overleg op 25 januari, schetst voor de komende 5 jaar een beeld van de activiteiten van de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar. 20191219 Raadsnotitie 25 jan.pdf

Beleid:

Volgens de door de gemeenteraad in 2018 vastgestelde energievisie wil de gemeente Mook en Middelaar in 2030 een energie neutrale gemeente zijn, door:    

  1. Het energieverbruik in 2030 met 30 % te verlagen ten opzichte van 2015; 
  2. In 2030 de door bewoners, bedrijven en gemeente te verbruiken energie duurzaam op te wekken;
  3. De benodigde opwekking binnen de gemeente of zo nodig in de regio te laten gebeuren. 

Het beleid van onze gemeenteraad gaat hierdoor verder dan van de rijksoverheid. Een verlaging van het energiegebruik voor de woningen en overige gebouwen kan, door deze 30 % beter te isoleren. Er gaat dan immers 30 % minder warmte en daardoor aardgas verloren. Voor het duurzaam opwekken van energie moeten er voor het jaar 2030 tbv de compensatie van het huidige stroomgebruik in onze gemeente in totaal 58.000 stuks zonnepanelen geïnstalleerd worden. Als we overeenkomstig het vastgestelde beleid allemaal voor het jaar 2030 elektrisch moeten gaan rijden zijn hiervoor afhankelijk van het aantal gereden kilometers ook nog eens 51.000 stuks zonnepanelen nodig. In totaal derhalve 109.000 zonnepanelen. Dit is een oppervlak van 33 hectare. In de gemeente beschikken we over een dakoppervlak van 10 hectare. Voor het jaar 2030 zullen we dus ook nog 23 hectare aan zonneweides aan moeten leggen. De wens om de benodigde opwekking binnen de gemeente plaats te laten vinden kunnen we onderschrijven.

De Stichting Duurzaam Mook en Middelaar heeft er echter geen vertrouwen in dat ons gemeentebestuur de door haar gestelde doelen ook daadwerkelijk zal halen, omdat de middelen nu eenmaal ontbreken.

Los daarvan heeft het terug dringen en voor 2050 geheel uitbannen van het gebruik van fossiele brandstof, zoals de rijksoverheid bepleit, voor u als woning- of gebouweigenaar vergaande consequenties. De Stichting Duurzaam Mook en Middelaar heeft als doel om woning- en gebouweigenaren hierbij te begeleiden en als er knelpunten optreden u richting de overheid te vertegenwoordigen.

Aktiviteiten in 2020:

Medio oktober 2020 gaan we alle 2599 eigenaar-bewoners in de gemeente informeren, over de mogelijkheden om het energieverbruik van hun woningen, met eenvoudige middelen terug te dringen. De stichting werkt hiervoor samen met de gemeente en het energiecafé.